Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorców którzy otrzymali pożyczkę w ramach art. 15 zzd dotycząca umorzenia otrzymanej pożyczki

logo tarcza
Informujemy, że w związku ze zmianą art. 15 zzd ust. 7 ustawy „COVID 19" pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (otrzymania przelewu na konto). Umorzenie otrzymanej pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Powiatowy Urząd Pracy na podstawie dostępnych informacji w CEIDG/KRS.

WAŻNA INFORMACJA

USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ PUP KOŃSKIE MOŻNA ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET

POPRZEZ PLATFORMĘ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny


Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich

1) Od dnia 27.04.2020 r. istnieje możliwość rejestracji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznie przez osobę , zamiaru dokonania rejestracji .

2) przez Internet przez stronę www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu

By dokonać rejestracji należy użyć profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego.

Rejestracja przez internet - link do filmu instruktażowego:

https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY
 

3) Jeżeli osoba nie posiada profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, może dokonać zgłoszenia zamiaru rejestracji (prerejestracja), która polega na złożeniu wniosku w postaci elektronicznej.

Rejestracja będzie odbywać się na podstawie:
 
1. danych zawartych w przedłożonym formularzu.
2. dokumentów załączonych do formularza ( np. świadectwa pracy , zaświadczenia o okresie wykonywania pracy w ramach umów cywilnoprawnych , innych dokumentów  mających wpływ na przyznanie świadczenia z czytelnym podpisem i adnotacją „ kopia wykonana z oryginału „ ).
3. danych zawartych w dostępnych rejestrach ,
4. informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy .
 
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem , po złożeniu wniosku o zarejestrowanie , pracownik urzędu zadzwoni do ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pracy celem potwierdzenia, że faktycznie ubiega się on o rejestrację .
Ważne : Proszę o podawanie aktualnego nr telefonu .
W trakcie rozmowy możliwe będzie również wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia formularza elektronicznego czy też załączonych dokumentów .
 
Dokonanie rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy .


WSZELKIE INNE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE
POD NUMERAMI TELEFONU:
413726363, 412604362,413722314, 413722247.

LUB ZA POMOCĄ poczty elektronicznej e-mail: kiko@praca.gov.pl

LUB ZA POMOCĄ PLATFORMY E-PUAP: /pup_konskie/SkrytkaESP
Załączniki
Wykaz telefonów oraz stanowiska obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP w Końskich (pdf, 193 KB)

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia informuje, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA SPOTKAŃ W RAMACH GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH I GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DORADCÓW ZAWODOWYCH

Mając na uwadze sytuację związaną z ryzykiem rozprzestrzeniana się zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie Covid – 19, zwaną powszechnie koronawirusem, Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów informuje, iż w IV kwartale 2020 r. nie planuje spotkań w ramach grupowych informacji zawodowych i grupowych porad zawodowych.

WAŻNA INFORMACJA

Uwzględniając wnioski i prośby naszych klientów, uprzejmie informujemy, iż osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty w PUP w Końskich, mogą przełożyć go telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.

Pozostałym klientom, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do Urzędu a ich sprawa nie wymaga konieczności ich osobistego stawiennictwa, proponujemy rozważenie wcześniejszego kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu Pracy bądź skorzystania z poczty elektronicznej:
- e-mail: kiko@praca.gov.pl

INFORMACJA DLA OSÓB ODBYWAJĄCYCH STAŻ

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona np.: w placówkach oświatowych, stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u jego organizatora. Pozostaje on w gotowości świadczenia stażu i w tym czasie zachowuje prawdo do stypendium;

- stażyści, którzy nie będą mogli uczestniczyć w stażu z powodu sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówek oświatowych powinni złożyć organizatorowi stażu Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, za okres tej nieobecności będzie przysługiwało stypendium.
Załączniki
Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy (doc, 27 KB)
Oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy PDF (pdf, 601 KB)

Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie

tel. (41) 260 43 62, tel. (41) 260 43 63,
tel. (41) 372 63 63, tel (41) 372 23 14,
tel. (41) 375 18 64, tel. (41) 375 18 42
tel. (41) 372 67 01, tel. (41) 372 22 47.
fax. (41) 260 43 64
e-mail: kiko@praca.gov.pl


Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
7.45 - 14.30

 
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor lub jego Zastępca przyjmuje w każdy:
- wtorek od 14:00 do 16:30
- piątek od 12:00 do 14:00

Kierownictwo

Dyrektor:
mgr Jacek Werens

Zastępca Dyrektora:
mgr Marcin Latański

Główny Księgowy:
mgr Bożena Milewicz

Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie

Lokalny Punkt Informacyjno Konsultacyjny w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a
26-220 Stąporków
tel. (41) 374 03 90

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów:
7.45 - 14.45


Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
7.45 - 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę