Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Końskich


EFS

  Europejski Fundusz Społeczny powołany został w celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów...

RPO WŚ

Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie koneckim (I)" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego   współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ...

RPO WŚ "Bądź sobie szefem (I)"

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy , Działanie 10.4  Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych (projekt konkursowy)   POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH...

PO WER EFS

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH REALIZUJE...

PO WER Wsparcie w starcie w powiecie koneckim

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1– Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego   POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH ...

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie koneckim na lata 2022-2027

Projekt pilotażowy "Koneckie gwarancje dla młodzieży - one stop shop"

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży" finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał środki w wysokości 608 850,00 złotych na realizację...

PO WER

                  PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO     Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, iż rozpoczyna wdrażanie projektu   „Aktywizacja osób młodych...

RPO WŚ "KIERUNEK PRACA"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego   współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy , Działanie 10.2  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 r.ż. ...

Pakty zatrudnieniowe

RPO WŚ Akcja Aktywizacja

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy , Działanie 10.2  Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez...

RPO WŚ Recepta na pracę

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia P oddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia ...

EFS+ Aktywni na koneckim rynku pracy

Priorytet FESW 10 Aktywni na rynku pracy Działanie FESW 10.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy (projekty MUP/PUP) PROGRAM REGIONALNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027   Powiatowy Urząd Pracy w Końskich realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę